સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Friday, June 9

💻 BREAKING NEWS TET 2  પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું સ્ટાર્ટ થઇ ગયેલ છે.


No comments:

Post a Comment