સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Friday, March 14

Holi Utsav in my college . L.N.K. COLLEGE OF EDUCATION (C.T.E) PATAN
No comments:

Post a Comment