સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, October 13

GPSC-ANSWERKEY By Liberty Group


PAPER 1 : GUJARATI VERBAL SKILL & ENGLISH LANGUAGE ANSWER KEY

PAPER 2 : REASONING ABILITY ANSWER KEY
                 
 QUANTITATIVE ABILITY ANSWER KEY
                
                       DETAIL SOLUTION OF QUANTITATIVE ABILITY

No comments:

Post a Comment