સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, September 1

MGNERGA Recruitment 2014

  POSTS

1. Niyamak State Quality Monitor Unit and Superintending Engineer
2. Nayab Van Rakshak
3. Charter Accountant
4. State Programming Officer
5. State Nodal Officer IT Cell
6. Assistant Engineer
7. Assistant Engineer State Quality Monitor Unit
8. Manager HR
9. Manager Operational MIS and EFMS
10. Manager Operational GIS
11. Capacity Building Coordinator
12. Technical Expert
13. System Analyst
14. Technical Assistant
15. Accountant Assistant
16. Nayab Chitnish
17. MIS Coordinator EFMS
18. MIS Coordinator NREGA Soft
19. MIS Coordinator GIS
20. MIS Coordinator Monitoring
21. Data Entry Operator
22. Executive Assistant
23. Dy. District Project Coordinator
24. Nayab Karyapalak Engineer State Quality Monitor Unit
25. Work Manager
26.  Account Manager
27. Assistant Manager State Quality Monitor Unit
28. Technical Assistant
29. MIS Coordinator
30. Account Assistant
31. Assistant Programme Officer
32. Assistant Work Manager
33. Technical Assistant
34. Account Assistant
35. MIS Coordinator
36. Cluster Coordinator (Gram Rojgar Sevak)