સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Friday, September 26

Answer Keys for CTET-SEPT 2014

              
Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examination
Paper-I
Paper-I MainSET M
SET N
SET O
SET P
Paper-II
Paper-II MainSET Q
SET R
SET S
SET T


No comments:

Post a Comment